Hoërskool Lichtenburg

Visie

Ons sien ʼn toekoms waar naskoolse opleidingsinrigtings en werkgewers ons leerders as ʼn onmisbare hulpmiddel tot hul sukses beskou.

Missie

Ons streef na die volgende:

 • Om Christelike waardes en norme as ‘n onmisbare produk in die plaaslike, nasionale en internasionale mark te bevorder.
 • Om ‘n leeromgewing te skep waar ons onderwysers werkstevredenheid sal ervaar deur hul met die nodige tegnologiese onderwyshulpbronne en professionele opleiding en ontwikkeling te ondersteun.
 • Om ‘n leeromgewing te skep waar ons leerders akademiese, morele en geestelike bewuswording kan ervaar en wat hulle selfversekerd en ontvanklik sal maak vir die omgewing, sodat hulle verantwoordelikheid vir hul optrede sal aanvaar.
 • Om ‘n verskeidenheid van aktiwiteite wyer as die kurrikulum vir persoonlike bemeestering te voorsien en om die waarde van spanwerk te vestig.
 • Om genoegsame finansiële hulpbronne met innoverende besigheidsinisiatiewe te genereer, sodat noodsaaklike infrastruktuur beskikbaar kan wees en die skool sover moontlik onafhanklik kan funksioneer.

Kernwaardes

Ons koester:

 • Kwaliteit-onderwys met hoë standaarde en die fokuspunt op tegnologie.
 • ‘n Onderwysklimaat wat voortdurende verbetering nastrewe.
 • ‘n Kollegiale omgewing vir professionele optrede.
 • ‘n Vennootskap met ons ouers en die Noordwes Departement van Onderwys.
 • ‘n Leeromgewing wat verdraagsaamheid en wedersydse respek bevorder.
 • Geleenthede vir leierskap en kritiese denke.
 • Trots by ons leerders, onderwysers en gemeenskap.
 • ‘n Wenkultuur, gedryf deur prestasie met passie.

Slagspreuk

Ons doen die gewone op ʼn buitengewone manier.